Skip to Menu Skip to Search BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN Turkey WEB SİTESİ VE DİLLER Skip to Content

Jeometalürji; jeolojik, madencilik, metalürjik, çevresel ve ekonomik bilgilerin bir araya getirilerek cevherin bir sonraki değerini maksimize eder, teknik ve operasyonel riskleri ise minimize eder.

SGS jeometalürik çerçevesi:

  • Maden ömrü boyunca cevherin dokümente edilen jeolojik, jeokimyasal, minerolojik, tekstürel ve metalürjik özellikleri temel alarak optimum metalürik çıkarma akış şemasının elde edilmesini sağlar.
  • Bir cevherin kendine has özelliklerini hesaba katan en yeni metodolojileri kapsar

Jeometalürji, bir cevherin miktarını cevher sertliği, yüzdürme, yıkama yanıtı ve çevresel etki bakımından değerlendirerek belirler. Bu veriler daha sonra jeostatik araçlarla maden planının kalıntı bloğu modeline uygulanır. Ardından, CEET ve FLEET gibi jeometalürjik matematiksel modeller ürün çıktısı, tane büyüklüğü, derece ve geri kazanım gibi ekonomik parametrelerin üretilmesinde kullanılabilir. Bu veriler, yeniden işlenmek için yeniden blok modeline ve maden planına aktarılır. Maden stratejisi, enerji sarfiyatı, sermaye-ekipman ihtiyaçları, karbon ayak izleri vs. gibi muhtelif unsurların değerlendirilmesi amacıyla senaryolar geliştirilir ve birbirleriyle karşılaştırılır.

Altı aşamalı SGS jeometalürjik çerçevesinin uygulanmasıyla bunlar elde edilir.

Aşama 1 – Çok değişkenli uzamsal etki tanımı: Uzamsal etkilerin, cevherdeki benzer jeolojik, jeokimyasal, jeofiziksel, jeoteknik, mineralojik ve tekstürel özelliklerle karşılaştırılması. Bu, keşif alanı ve kalıntının jeokimyasal veritabanı ile ilgili tüm bilgileri ve verileri dikkate alır.

Aşama 2 – Numune seçimi: Mineralojik, metalürjik ve çevresel testler için temsili malzemeler sunmak amacıyla cevher gövdesinden muhtelif numunelerin seçilmesi

Aşama 3 – Parametre Belirleme: Akış şeması tasarımı ve çevresel testler için gereken teknik parametrelerin üretilmesi için gereken test gruplarının belirlenmesi

Aşama 4 – Çok değişkenli model tanımlama: Öğütülebilirlik, yüzdürme ve yıkanabilirlikle ilgili işleme parametreleriyle jeokimya, mineraloji ve tekstür gibi benzer karakteristikler arasında çok değişkenli ilişkiler kurulması

Aşama 5 – Çok değişkenli uzamsal model üretimi: Testlerle belirlenen veya test sonuçlarına göre üretilen jeolojik, jeokimyasal, jeofiziki, jeoteknik, mineralojik ve tekstürel parametrelerle blok modeldeki her etkinin üretilmesi için jeostatik yöntemlerin kullanılması.

Aşama 6 – Ortak madencilik ve mineral işleme optimizasyonu: Jeolojik, madencilik, mineral işleme, çevresel, pazarlama, ekonomik ve şirket stratejilerinin riskler en aza indirilip kârlılık en üst seviyeye çıkacak biçimde optimize edilmesi.

Jeometalürji, bir kalıntıdaki değişkenliği dokümente edebildiği için bir maden planlamasındaki uzamsal belirsizliğin etkisini önemli ölçüde azaltır. SGS jeometalürji çerçevesinin uygulanması:

  • Proje riskini azaltır
  • Maden kaynaklarını optimize eder
  • Tesis performansını artırır
  • Net aktif değeri yükseltir

SGS, meralürji kullanımında pazar lideridir. Teknik uzmanlarımız, yıllardan beri proje geliştirmede jeometalürjiyi aktif olarak kullanmakta ve geliştirmektedir. Tüm dünyadaki küçük ve büyük şirketler için jeometalürjik çerçeveyi kullanarak yüzlerce büyük projenin çerçevesini destekledik. Bizimle çalışın ve deneyimlerimizden faydalanarak teknik risklerinizi azaltın.